Starhaus

Proč by Váš nový dům měl být dřevostavba od nás?

 

 

 

1) Vysoká rychlost výstavby - díky unikátní technologii velkoformátových dílců.

 

2) Vysoká kvalita provedených prací odborně proškolenými pracovníky naší firmy.

 

3) Garance pevné ceny.

 

4) Možnosti dodání rodinného domu v různých stupních dokončení.

 

5) Garantovaný termín výstavby domu.

 

6) Nadstandardní stavební materiály použité při výstavbě.

 

7) Nadstandardní tepelné parametry-velká úspora energii oproti klasickým stavbám.

 

8) Osobitý přístup ke každé zakázce.

 

9) Individuální výstavba - postavíme vám dům přímo na míru bez jakýchkoliv omezení dle vašich požadavků.

 

10) Velký výběr z typových projektů.

 

Ad)1

 

Vysoká rychlost výstavby

 

 • Vysoká rychlost výstavby na základě předem připravených jednotlivých komponentů stavby, díky tomu minimální dopad nepříznivých klimatických podmínek na stavbu, například déšť.

 • Rychlé dokončení a předání domu zákazníkovi, který díky tomu, uspoří finanční prostředky, které by musel vynaložit za přechodné bydlení v průběhu výstavby.

 

Ad)2

Vysoká kvalita provedených prací odborně proškolenými pracovníky naší firmy.

Stručný popis různých možných stavebních postupů při realizaci dřevostaveb a popis jejich výhody a nevýhod:

Výstavba z velkoformátových předpřipravených dílů - systém prováděný naší firmou.

 

Výhody:

 • Vysoká rychlost výstavby na základě předem připravených jednotlivých komponentů.
 • Sestavení jednotlivých komponentů na stavbě probíhá odborně proškolenými pracovníky.
 • Vysoce kvalitní a přesné dílenské zpracování, oproti ručnímu nářadí na stavbě.
 • Vysoká rozměrová přesnost velkoformátového dílu. Rozměrovou přesnost určuje přesné dělení materiálů, kterého je možné dosáhnout pouze za pomoci přesně nastavených stacionárních strojů umístěných v kryté hale, pracujících s vysokou přesností po sobě jdoucích řezů menších jak jeden milimetr.
 • Celistvá aplikace parozábran v jednom kuse v celé výšce a délce stěny, která probíhá z uchycené role ve speciálním přípravku, přičemž je možné materiál volně odvíjet dle potřebných délek stěn.(Parozábrana je speciální folie, která slouží jako mechanická ochrana proti vniknutí vlhkosti do dřevěné konstrukce, proto je velmi důležitá celistvost této vrstvy.)
 • Aplikace spojovacích prostředků probíhá odborně proškolenými pracovníky, za použití dílenských pneumatických strojů v přesně nastavených krocích dochází k napojení jednotlivých prvků. Díky tomu vykazují jednotlivé komponenty domu nadstandardní tuhost.
 • Aplikace tepelné izolace probíhá v krytém prostoru s vysokou přesností s vysokou přesností dělení.Tato izolace je po aplikaci těsně uzavřena v konstrukci unikátní metodou, která ji chrání před navlhnutím, a to i v případě, že by došlo k vystavení konstrukce vlivu nepříznivým klimatickým podmínkám, například přímému dešti.

 

Nevýhody:

 • Vysoké nároky na projekční práce, zpracování projektů, přípravy dílenské dokumentace.
 • Vysoké nároky na dílenské vybavení a odbornost zaměstnanců.
 • Dostupnost na stavbu, obtížně lze realizovat stavby v místech, kde se nedostane potřebná těžká stavební technika (jeřáb, přepravní nákladní automobily).

 

Staveništní výstavba často nazývaný americký systém nebo také „two by four“.

 

Výhody:

 • Dostupnost do míst, kde se nedostane potřebná stavební technika a doprava - jeřáb a návěs.
 • Mohou to být například hory, úzké uličky a těžce dostupné prostory nebo jinak omezená místa dojezdu.
 • Menší nároky na vybavení firmy.

 

Nevýhody:

 

Dělení materiálů - probíhá přímo na staveništi často ručním nářadím a nelze tak za žádných podmínek dosáhnout přesnosti jako ve výrobní hale.

 

 • Pokud při nepřesném řezu dojde k netěsnému dolehnutí sloupků a prahů, vzniká reálné nebezpečí dotvarování konstrukce v průběhu životnosti stavby. V praxi se tato chyba může projevit praskáním a deformováním vnitřních stěn a omítky u zateplovacího systému. Stejným nedostatkem jako jsou krátké sloupky, je i křivý řez. V obou případech by se neměla připouštět větší tolerance než 1mm. Takové přesnosti lze přímo na staveništi jen obtížně dosáhnout při podmínkách staveniště a používání ručního nářadí.

 • Pro kvalitu domu je důležité materiály dělit s vysokou přesností a to i ve velkých sériích délkově stejných řezů.

 • Výstavba domu probíhá přímo na staveništi pod širým nebem a je vystavena přímo vlivu daného ročního období a klimatickým podmínkám. V nejhorším případě to bývá nejčastěji déšť, ale také ranní rosy a mlhy, při kterých jsou stavební materiály i dělníci vystaveni podmínkám, které mohou mít negativní vliv na průběh, délku a kvalitu stavby a s tím i spojenou její životnost.

 • Dělení tepelných izolací probíhá přímo na staveništi ve většině případů rukou dělníka často s nepřesným výsledkem oproti neporovnatelně přesnému dělení na speciální pile s milimetrovou přesností v krytém prostředí.

 • Často také bývá používán i špatný typ tepelné izolace pro daný účel použití, např. skelná izolace (žlutá vata) používaná na stropy s malou objemovou hmotností je z pohledu našich odborníků do našich stěn nepoužitelná. Časem by mohlo dojít k sesedání izolace v konstrukci a následkem toho k tepelným ztrátám.

 • Naše firma používá výhradně těžké kamenné izolace s vysokou objemovou hmotností.

 • Aplikace parozábran probíhá velmi často z malých formátů s velkým množstvím spojů, které mohou vést časem k rozpojení parozábrany pod zaklopenými deskami a následně mohou vznikat problémy s tím spojené.

(Parozábrana je speciální folie, která slouží jako mechanická ochrana proti vniknutí vlhkosti do dřevěné konstrukce, proto je velmi důležitá celistvost této vrstvy.)

 • Aplikace spojovacích prostředků

 

Nesprávně provedená aplikace spojovacích prostředků je v tomto případě velmi častým nešvarem. Samozřejmě se nejedná o designovou záležitost, ale nekvalitní připojení konstrukčních desek k dřevěné konstrukci, což má zásadní vliv na její tuhost. Patrně nehrozí zřícení objektu, ale časem může docházet k nárůstu deformací, k praskání fasádní omítky, praskání vnitřních stěn a podobným deformacím. U rámových dřevostaveb jsou horizontální síly přenášeny konstrukčními deskami, a proto je co nejpevnější spojení desek a dřevěného rámu nezbytné. Velmi důležité jsou i odstupové vzdálenosti mezi jednotlivými prostředky a jejich vzdálenosti od hrany desky.

Tato aplikace je daleko přesnější v kryté hale na montážním stole než přímo na staveništi.

 

Ad)3

 

100% garance pevné ceny

Po výběru domu z katalogu typových domů, nebo po zpracování studie individuální stavby,

projdeme se zákazníkem jednotlivé položky rozsahu dodávek stavby, případně provedeme patřičné úpravy rozsahu dodávky, dle požadavků zákazníka. Po této finální specifikaci se provede závěrečná kalkulace cen, kde jsou již zohledněny všechny požadavky zákazníka, výsledkem je konečná cenová nabídka.

Tato konečná cenová nabídka je předána zákazníkovi k jeho závěrečné rozvaze.

Po odsouhlasení je sepsána smlouva o dílo, ve které jsou již ceny pevně fixovány, a to k rozsahu dodávky stavby a požadavkům zákazníka.

Tyto ceny již v žádném případě nenavyšujeme.

K navýšení ceny může dojít pouze v případě navýšení rozsahu dodávky ze strany zákazníka. Na každé navýšení dodávky je vždy zpracována samostatná cenová nabídka, kterou dostane zákazník

k odsouhlasení.

Po odsouhlasení této dodatečné cenové nabídky je sepsán dodatek o navýšení rozsahu dodávky, který se poté přikládá ke smlouvě o dílo.

 

Ad)4

 

Možnost dodání rodinného domu v různých stupních dokončení

 

Varianta:

č.1 - Hrubá stavba

Pro ty, kteří se chtějí podílet na dokončení domu svépomocí. (na vnitřních i venkovních pracích) Viz Rozsah dodávky hrubá stavba.

 

Varianta:

č.2 - Uzavřená hrubá stavba

Pro ty, kteří se chtějí podílet na dokončení svého domu, a to na vnitřních interiérových pracích s tím, že dům je již z venkovní strany finálně dokončen a zabezpečen stavebními otvory. (okna a dveře)

 

Varianta:

č.3 –Dům k dokončení

Pro ty, kteří se chtějí podílet na interiérových pracích finálního dokončení, a to i na dodávce podlahových krytin, dodávce interiérových dveří, dodávce a vybavení koupelen a WC. Veškeré interiérové práce a rozvody jsou již hotové. Viz Dodávka domu k dokončení.

 

Varianta:

č.4 - Dům na klíč

Pro ty, kteří vyžadují rychlou komplexní službu, realizaci bydlení bez starostí spojených s výstavbou domu. Dům je realizován na klíč dle přesného zadání zákazníka.

Ostatní možnosti dodávek lze také realizovat po dohodě.

 

Ad)5

 

Garantovaný termín výstavby domu

Naše dohodnuté termíny dodání jsou pro nás pevné a závazné.

 

Ad)6

Nadstandardní stavební materiály použité při výstavbě

Všechny materiály použité pro stavbu jsou vybrány s ohledem na životní prostředí, ale hlavně také tak, aby byly vhodné dlouhodobě pro zdravý život rodiny a dětí. >

Naše firma staví domy pouze z prověřených a certifikovaných materiálů, které odpovídají zdravotní nezávadnosti.

Ad)7

Nadstandardní tepelné parametry - velká úspora energií oproti klasickým stavbám

Celkový ekonomický a ekologický provoz jde ruku v ruce.

Moderní dřevostavby jsou koncipovány tak, aby se v nich žilo pohodlně a vzhledem ke stále rostoucím cenám energií také úsporně.

Dá se tedy říci, že to, co Vás bude stát provoz domu, ovlivníme spolu při technickém návrhu stavby. (izolace, vytápění, ohřev TUV atd.)

Ad)8

Osobitý přístup ke každé zakázce

Ke každému zákazníkovi přistupujeme s individuální péčí a pozorně nasloucháme jeho představám, abychom byli schopni vždy navrhnout taková řešení, která budou pro zákazníka nejvýhodnější a bezezbytku uspokojí jeho představy a potřeby pro bydlení.

Ad)9

Individuální výstavba - postavíme vám dům přímo na míru bez jakýchkoliv omezení dle vašich požadavků

Specializujeme se na výstavbu rodinných domů i na základě individuálních požadavků zákazníků. Pro zákazníky, kteří nenaleznou dům svých představ v našem katalogu typových domů,nabízíme individuální přístup při výstavbě domu. Potřebám a fantazii se meze nekladou.

 

Ad)10

Velký výběr z typových projektů

Nyní máme v nabídce 120 typových rodinných domů.

 

 

Dřevostavby časté mýty:

Dřevostavby jsou moderní stavební systémy, které v mnoha ohledech předčí v mnohém klasické zděné domy.

Většímu rozvoji u nás brání fakt, že mnoho lidí podléhá mýtům, které brání jejímu širšímu využití.

Poznejte odpovědi na nejznámější z nich.

 1. Dřevostavba je méně trvanlivá než zděný dům.

 

Moderní dřevostavby splňují přísné zákonné a normované požadavky na pevnost, stabilitu a životnost.

Dřevěné stavby přetrvávají staletí a z hlediska životnosti jsou srovnatelné s ostatními stavbami z jiných materiálů.

Záleží na účelu, pro který je stavíme a na péči kterou jim věnujeme po dobu jejich existence. Lidé rádi a často zapomínají, že o všechno co má dobře a dlouho sloužit se musí poctivě starat.

 2. Dřevo je hořlavé, proto dřevostavby snadněji shoří.

 

Zní to jako paradox, ale dřevěné konstrukce jsou požárně odolné. Proč tomu tak je? Zuhelnatělá povrchová vrstva vznikající při požáru na nosných prvcích (trámech) totiž brání dalšímu hoření, u objemných dřevěných kusů pronikne oheň do cca 3cm hloubky a jeho postup se výrazně zpomalí nebo zastaví, protože povrchová vrstva zuhelnatí a brání přístupu kyslíku.

Při každém požáru je pro obyvatele nejnebezpečnější vzplanutí interiéru, nábytku a spotřebičů.

Lze říct, že dřevo hoří předvídatelným a spočítatelným a do jisté míry řiditelným způsobem, což je jeho obrovská výhoda při hašení požáru.

Tuto skutečnost zahrnují všechny technické normy, podle kterých lze tyto domy stavět.

Parametry každé budovy musí poskytnout dostatečnou dobu pro evakuaci osob v řádu desítek minut.

V USA jsou dokonce po 11.září některé ocelové skelety budov chráněny dřevěnými obklady.

3. Dřevostavby mohou zničit červotoči a dřevokazné houby.  

Mohou, pokud je navrhován a realizován bez dostatečných zkušeností, často svépomocí a následně se o něj řádně a pravidelně nepečuje. Každý dům i zděný bez údržby zchátrá a podlehne zkáze.

Stavbu moderní dřevostavby musíte realizovat s odborníky. Základním předpokladem jsou kvalitní znalosti a zkušenosti architekta i realizační firmy.

Prioritou je dokonale zvládnutý konstrukční detail a znalost principů takzvané "konstrukční ochrany dřeva", aby se zamezilo vnikání vlhkosti do konstrukce a ochránily se konstrukční prvky před proudícím vzduchem.

Konstrukční ochrana má vždy přednost před chemickou. Dřevo a výrobky z něj nesmějí být navrhovány tam, kde nemohou z povahy věci obstát, například pod úroveň terénu.

Nezbytná je technologická kázeň při realizaci.

 4. Dřevostavby mají horší tepelně izolační vlastnosti než zděná stavba, je v ní tedy větší zima a hůř se vytopí.

 

Ve skutečnosti mají dřevostavby oproti zděným domům jednu výhodu – když zatopíte v dřevěném domě, máte v něm skoro okamžitě teplo, zatímco u zděných domů několik hodin trvá, než se teplo uloží ve zdech.

Většina, a to i katalogových projektů, má nesrovnatelně lepší tepelně izolační vlastnosti než jejich zděné protějšky. Vyplývá to z principu konstrukce, protože dřevěný rám je obvykle vyplněný kontaktní izolací. Konstrukce tak obsahuje jak nosné, tak tepelně izolační prvky.

 5. Dřevostavba je lehká a proto hůře akumuluje teplo.

 

Konstrukce dřevostaveb opravdu neakumuluje teplo v takové míře jako konstrukce zděných staveb. Výhodou je, že ohříváte pouze vnitřní objem vzduchu, tepelná energie se tak neukládá nejdříve do těžkých konstrukcí.

Pokud trváte na stavbě s lepšími akumulačními vlastnostmi, můžete si nechat vypracovat projekt dřevěné konstrukce, který obsahuje vložené zděné nebo betonové části.

 6. Užívání dřeva pro stavbu domů je poškozování životního prostředí.

 

Na výrobu jedné hliněné cihly, jednoho kilogramu cementu, vápna, skla betonu nebo oceli spotřebujeme mnohem více energie než na jeden dřevěný trám.

Dřevostavby jsou z jediné plně obnovitelné tuzemské suroviny. V současnosti máme celkově dvojnásobnou zásobu dřeva v lesích než za první republiky.

Přitom míru využití dřeva ve stavebnictví máme horší než například Portugalsko, které je téměř bez lesů. Roční přírůstky dřeva v našich lesích jsou o jednu čtvrtinu vyšší než jeho plánovaná těžba.

Takže o poškozování životního prostředí nebo neúměrném kácení nemůže být řeč. Problémem je, že české dřevo mizí hlavně na zahraničním trhu.