Starhaus

Stavba základové desky

 

Stavba základové desky – rozsah dodávky


Zemní práce:

 • skrývka ornice v tl. 15-20cm a její uložení na pozemku stavby
 • výkop rýh pro základové pasy v šířce 40cm v zemině která se při výkopu nesesouvá a nevyžaduje pažení rýh. Hloubka rýhy v místě obvodových zdí je 1,1m pod úrovní konečného upraveného terénu, hloubka rýh pro vnitřní pasy je 0,5m v rostlém terénu
 • srovnání a zhutnění základové rýhy

 

Standardní  poměry pro místo stavby:

 • svažitost pozemku stavby do 1%
 • únosnost zeminy v základové rýze Rdt min. 150kPa
 • těžitelnost zeminy třída max. F3

 

Za nestandardní podmínky se považují:

 • změny poměrů na stavbě než uvažuje standard (vyšší třída těžitelnosti zeminy, menší únosnost základové spáry, větší svažitost pozemku….)
 • likvidace pozůstatků stavebních objektů na povrchu nebo pod povrchem
 • vícepráce spojené s výskytem spodních a povrchových vod
 • pažení vykopaných základových rýh
 • změna základových rýh z důvodu odklonu od standardních podmínek vlastností zeminy

 

Základové pasy a základová deska:

 • zalití armovaných (dle projektu)základových spár prostým betonem třídy C 12/15 na zhutněný podsyp bez použití bednění
 • použití jedné řady tvárnic ztraceného bednění
 • vytvoření  zhutněného podsypu ze štěrkopísku nebo recyklátu v tl.do 10cm
 • zalití základové desky betonem třídy C 16/20 vyztuženého 1x ocelovou kari sítí 150/150/6
 • zhotovení ležatých rozvodů přípojek inženýrských sítí dovedených do objektu (přípojky ZTI, chránička, příprava pro přípojky elektro a plynu) vyvedení nad základovou desku 1m od hrany základové desky

 

Nad rámec dodávky základové desky se považuje:

 • hydroizolace dle požadavku zákazníka, nebo vyplývající z poměrů na staveništi
 • použití čerpadla na beton
 • potřeba více než jednu řadu ztraceného bednění
 • svažitost terénu nad 1%
 • konečná úprava základových pasů a desky, představující svislé izolace, thermoizolace a povrchovou úpravu
 • zhotovení  dešťové kanalizace a její ukončení v lapači střešních splavenin
 • instalace a osazení vodoměrných a kanalizačních šachet, retenčních nádrží nebo vsakovacích jímek
 • instalace vodoměru
 • zabudování zemnícího pásku zemnění rozvaděče, včetně jeho vyvedení nad terén, nebo zákl. desku
 • zhotovení okapového chodníku kolem budovy, odstavných a přístupových ploch
 • dokončení terénních úprav a odvoz přebytečné zeminy na skládku
 • napojení inženýrských sítí na veřejné inženýrské sítě
 • tlakové zkoušky a revize sítí
 • likvidace odpadu vzniklého při výstavbě

 

Zákazníkem zajištěná stavební připravenost:

 • zajištění geologického a geodetického průzkumu a měření půdního radonu
 • zajištění polohové a výškové umístění stavby na pozemku oprávněným geodetem a doložení třídy těžitelnosti zeminy
 • pravomocně schválená projektová dokumentace stavby